Filozofická Fakulta

Koncepce

KONCEPCE ROZVOJE

KATEDRY ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ FF UK V PRAZE

2014–2017


 Rozvoj katedry v období 2011–2014

Od roku 2011 prošla katedra andragogiky a personálního řízení výraznou proměnou ve všech oblastech. Katedra rozvíjela činnost v oblasti pedagogické, vědecké, publikační i v dalších aktivitách.

V personální oblasti došlo od roku 2011 ke změnám, které byly významné pro stabilizaci pracoviště a k zajištění výuky v souladu se směrováním oboru. Zvýšila se kvalifikace interních a externích vyučujících (profesoři a docenti). Personální zabezpečení pracoviště bylo v daném období zásadní v souvislosti s výraznou proměnou reakreditovaného bakalářského studijního programu a připravovanou reakreditací navazujícího magisterského studia.

V oblasti pedagogické činnosti byla věnována pozornost kvalitě studia a závěrečných studentských prací. Bakalářský studijní program byl významně obměněn navýšením počtu předmětů (ve velké míře nových nebo modifikovaných), nově je orientován i na problematiku seniorů, na organizace v neziskovém sektoru a organizace sociálních služeb. Studijní plán sleduje přípravu kvalitních absolventů z hlediska úrovně jejich odbornosti i uplatnitelnosti. Rozšířena byla v uplynulém období nabídka předmětů i ve stávajícím navazujícím magisterském studiu. Nad rámec studijních plánů byly pořádány jednorázové tematické přednášky pro studenty.

Na začátku roku 2012 byla jmenována nová oborová rada (s výraznou obměnou a navýšením počtu jejích členů). Katedra v daném období uzavřela tři nové smlouvy pro program Erasmus, každoročně byl realizován upokojivý počet výjezdů i příjezdů studentů. Nově se pracoviště zapojilo do výuky v rámci Univerzity třetího věku. V rámci programu celoživotního vzdělávání katedra připravila čtyři kurzy.

V uplynulém období se pracoviště soustředilo na rozvoj vědecké činnosti. V období 2012–2013 realizovala katedra projekt Visegrad Fund „Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries“, jehož hlavním výstupem byla stejnojmenná kolektivní monografie (Vydavatelství FF UK v Praze). V rámci projektu byly realizovány workshopy a konference (příspěvky z konference byly publikovány ve sborníku). S pomocí grantu „Zvyšování kvality vzdělávání na FF UK prostřednictvím rozvoje spolupráce s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR“ v rámci centralizovaných rozvojových programů MŠMT realizovala katedra v roce 2012 ve spolupráci s Centrem globálních studií, které je společným pracovištěm FLÚ AV ČR v.v.i. a FF UK v Praze, projekt „Vědění a učení v globalizovaném světě – aktéři a změny“. V rámci projektu byl uskutečněn cyklus přednášek a seminářů pro studenty katedry a vydána stejnojmenná kolektivní monografie (Vydavatelství FF UK v Praze). Další z významných aktivit katedry byl podíl na vzniku ediční řady vědeckých monografií Česko-polsko-slovenské studie v oblasti andragogiky a sociální gerontologie. První svazek této edice „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie – Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě“ byla vydána v roce 2013 s editorskou i autorskou participací členů katedry.

V uplynulém období katedra podávala projekty základního výzkumu GAČR. Členové katedry publikovali monografie a články, přispívali do kolektivních monografií a sborníků. Pracoviště se podílelo na přípravě vědeckého sympozia a odborného semináře, participovalo na mezinárodní vědecké konferenci (výstupy těchto odborných setkání jsou publikace), pracovníci se účastnili regionálních a mezinárodních konferencí, projektů, poskytovali odborné konzultace. Členové katedry realizovali zahraniční studijní a učitelské pobyty.

V rámci dalších aktivit se katedra zapojila do projektů 24 hodin s FF UK, Den absolventa a Léto s FF UK. Pracovníci katedry se kontinuálně zapojují do veřejných aktivit, zejména v rámci spolupráce s organizacemi neziskového sektoru a státní správy. Za poslední období byl posílen fond knihovny, studentům je k dispozici řada aktuálních a reprezentativních zahraničních titulů z oblastí vzdělávání dospělých a personálního řízení. Výrazné je zlepšení prostředí výukových prostor katedry a jejich technického vybavení.

***

V současnosti je pracoviště ve stabilizované situaci. Podařilo se zkvalitnit všechny oblasti činnosti, zlepšit kvalifikační profil katedry, oblast výuky i vědecké činnosti, kolektivní i individuální publikační činnost. Výrazně se zintenzivnila spolupráce s dalšími pracovišti fakulty, zejména s katedrou psychologie a katedrou sociologie. Pracoviště se zapojilo ve větší míře do programu celoživotního vzdělávání, do dalších aktivit fakulty, rozvíjelo a navázalo spolupráci s dalšími univerzitami, vědeckými pracovišti, profesními a dalšími organizacemi. Pracovní prostředí katedry se vyznačuje kooperativní atmosférou.

 

Koncepce rozvoje katedry na období 2014–2017

Koncepce rozvoje katedry andragogiky a personálního řízení na léta 2014–2017 navazuje na realizované změny v předcházejícím období, na potřeby rozvoje pracoviště a oboru.

Významnou charakteristikou studijního oboru andragogika a personální řízení je jeho společenská významnost. Důležitým aspektem rozvoje oboru je reflexe společensky závažných témat, jako jsou stárnutí a stáří, celoživotní učení, vzdělávací politika, mezinárodní personální řízení ad. V následujícím období se bude pracoviště významně koncentrovat na neziskový sektor a organizace sociálních služeb. Rozvíjena budou základní andragogická témata a témata personálního řízení, pozornost bude věnována historii vzdělávání dospělých a personálního řízení, jejich sociálním souvislostem, vztahu práce a lidského rozvoje, evropeizaci a globalizaci vzdělávací politiky, proměnám personálního řízení v globalizaci, sociálně-psychologickým aspektům a metodám vzdělávání dospělých a personálního řízení, poradenství, dobrovolnictví ad. Předními tématy budou vzdělávání a učení se starších dospělých, pracovní život starších dospělých, vzdělávání dospělých v prevenci a řešení sociálně-patologických jevů.

Personální rozvoj pracoviště je významný z hlediska všech oblastí činnosti katedry a rozvoje oboru. Pro pracoviště je důležité zajištění profesorů a docentů a nárůst interních pracovníků s plným úvazkem. Odborný profil pracovníků katedry vyhovuje současným potřebám oboru, v souvislosti s další akreditací navazujícího magisterského studia se předpokládá jeho rozšíření o relevantní specializace. Do budoucna by bylo optimální vytvoření možnosti interním pracovníkům katedry orientovat se ve větší míře na pedagogickou či vědeckou činnost.

Pro zajištění výuky je důležitá spolupráce s externími odborníky s určitými specializacemi. V souvislosti s novým studijním plánem bakalářského studijního programu bude významná spolupráce s těmito odborníky i v oblasti odborných praxí studentů. Přínosná je spolupráce s externími odborníky v rámci realizace jednorázových tematických přednášek, která byla zahájena v předcházejícím období a bude pokračovat i v následujícím období, a to s větší integrací absolventů oboru.

Významným aspektem rozvoje pedagogické činnosti katedry bude i nadále pozornost kvalitě studia a závěrečným bakalářským a magisterským studentským pracím. Pro studijní obor bylo významné reakreditované bakalářské studium, které se ukazuje jako dobře koncipované. Pro rozvoj oboru je v nejbližším období zásadní další akreditace navazujícího magisterského studia, následně akreditace doktorského studia. Navazující magisterské studium vychází z interdisciplinárních přesahů oboru, postihuje široké spektrum interdisciplinárních témat, akcentuje teoretickou přípravu, ale neopomíjí ani přípravu pro uplatnitelnost v praxi. I nadále bude ze strany vyučujících důležité věnovat pozornost rozvoji schopností odborné práce studentů. Důraz je kladen na projekt diplomové práce, její přípravu a výslednou kvalitu. Koncepce navazujícího magisterského studia sleduje přípravu kvalitně připravených absolventů schopných samostatné odborné práce i připravených k doktorskému studiu.

Andragogika i personální řízení jsou obory pracující interdisciplinárně, integrují a osobitým způsobem rozvíjejí poznatky řady věd a současně produkují vlastní výzkumy a na nich postavené koncepty. Klíčové místo mezi blízkými obory zaujímají především psychologie, sociologie a pedagogika, nepominutelný je také přínos specializací ekonomie nebo práva. Důležité je nadále prohlubovat spolupráci s příbuznými pracovišti i v rámci výuky. Na zajištění výuky katedry andragogiky a personálního řízení participuje katedra psychologie a katedra sociologie, katedra andragogiky a personálního řízení zajišťuje v rámci spolupráce výuku pro katedru psychologie a katedru pedagogiky.

Pracoviště bude i nadále rozvíjet své zapojení do programu Erasmus+, a to především na úrovni studentských výměnných pobytů, ale také učitelských. Předpokládá se další navyšování bilaterálních smluv. Pro následující období jsou plánovány učitelské pobyty interních pracovníků na univerzitách v zahraničí. Významná bude v dalším období ze strany katedry pozornost věnovaná studentským grantům a projektům, konferencím a dalším aktivitám studentů, většímu zapojení studentů do aktivit pracoviště. I v dalším období předpokládá katedra zapojení do kurzů Univerzity třetího věku, realizaci stávajících kurzů pracoviště v rámci programu celoživotního vzdělávání a rozšíření jejich nabídky.

Rozvoj vědecké činnosti je pro následující období velmi důležitý. Získání podpory grantů a projektů je pro pracoviště zásadní. Pracoviště a jeho členové musí dále usilovat zejména o podporu projektů základního i aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR ad.), další možností je například realizace výzkumných projektů pro státní správu a veřejnou sféru (MŠMT, MPSV apod.). Vedle regionálně zaměřené spolupráce jsou pro pracoviště významné mezinárodní aktivity, účast na mezinárodních výzkumných projektech. Důležité pro další období je pořádání konferencí a workshopů i partnerská spoluúčast na jejich přípravě.

Výzkumné a publikační aktivity jsou pro obor klíčové. Důraz je třeba i nadále klást na kvalitní publikační činnost, která je součástí vědecké práce a předpokladem profesního růstu pracovníků. Nezbytné je věnovat pozornost dobře hodnoceným publikačním výstupům. V případě andragogiky i personálního řízení existuje intenzivní potřeba přinášet reprezentativní monografie. Pro pracoviště a obor je významná připravovaná obsáhlá kolektivní monografie orientovaná na rozhodující témata oboru v aktuálních souvislostech společenského vývoje a vědeckého poznání.

Nadále je třeba prohlubovat stávající spolupráci a navazovat novou spolupráci pracoviště v oblasti pedagogické i výzkumné s odborníky oborově relevantních pracovišť v rámci FF a UK, s dalšími univerzitními pracovišti v ČR a v zahraničí a dalšími odbornými institucemi. V dalším období bude katedra usilovat o rozšíření spolupráce s AV ČR (například se Sociologickým ústavem v oblasti využívání sociálněvědních empirických dat).

Mimo akademickou sféru je nosné rozvíjet expertní spolupráci s orgány státní správy, organizacemi veřejné sféry nebo profesními organizacemi. Nezastupitelnou roli má angažovanost katedry ve výzkumně zaměřených sdruženích působících jak v národním, tak mezinárodním měřítku (například Evropská společnost pro výzkum vzdělávání dospělých – ESREA).

V rámci dalších oblastí rozvoje pracoviště je důležitá intenzivnější spolupráce s organizacemi v neziskovém sektoru a organizacemi sociálních služeb. Spolupráce s neziskovým sektorem je součástí sociální odpovědnosti akademické sféry. Kontinuální snahou je budování fondu knihovny, zejména posílení reprezentativní soudobé zahraniční literatury.

***

Prioritami pro rozvoj katedry andragogiky a personálního řízení v dalším období jsou kvalifikační rozvoj, vědecká činnost (výzkumné projekty a publikační činnost), akreditace navazujícího magisterského studia a doktorské studium. Velmi důležité je příznivé klima na pracovišti, kooperativní vztahy všech interních spolupracovníků a rozvíjení spolupráce s externími pracovníky. Důležitá je spolupráce s pracovišti fakulty i dalšími pracovišti UK, s pracovišti AV ČR, s dalšími univerzitními a odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí.

 

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

 

V Praze dne 1. července 2014