Filozofická Fakulta

Bakalářské a diplomové práce

Rámcová témata k závěrečným pracím obdrží studenti na sekreatriátu katedry. 

Odevzdání návrhů zadání bakalářských a diplomových prací: Návrh zadání bakalářské / diplomové práce podepsaný vedoucím práce předkládá student ke schválení vedení katedry v období od začátku zimního semestru do začátku zkouškového období letního semestru. Návrh zadání práce odevzdá student na sekretariátu katedry.

Instrukce k novému internímu postupu zadávání BP a DP jsou k dispozici u vedoucích prací a na sekretariátu katedry. 

Upozorňujeme, že bakalářské a diplomové práce máte povinnost před odevzdáním zkontrolovat (konkrétní informace vám předá vedoucí vaší práce).

Věnujte prosím pozornost Opatření děkana č.15/2012 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.