Filozofická Fakulta

Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, otevřela v rámci programu celoživotního vzdělávání  od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR.

Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

  1. Strategické řízení lidí a organizační rozvoj   
  2. Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding)               
  3. Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody           
  4. Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod)
  5. Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků     
  6. Rozvoj talentu           
  7. Programy pro studenty a absolventy           
  8. Vedení lidí      
  9. Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji
  10. Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata

 

Lektoři: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.; PhDr. Kateřina Bernardová; Ing. Jarmila Brixová; Ing. Ivana Cvejnová; Tomáš Ervín Dombrovský; Mgr. Dana Fajmonová, MBA; Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.; PhDr. František Hroník; Ing. Roman Chudoba, MSc.; doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.; Ing. Milan Jasný; Ing. Josef "José" Kadlec; Ing. Vladimír Kovář; RNDr. Jakub Macura; Ing. Matěj Mareš; Mgr. Veronika Motlová; Mgr. Michal Osuský, MBA; JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.; Mgr. Jiřina Sněhotová; Dagmar Suissa, MSc.; Mgr. Luboš Tejkl, MBA a další.

Realizace kurzu: 1x ročně, 10 modulů, 1x měsíčně 1 modul (6 hodin), celkem 60 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 18:30 hod., v období říjen 2017 – září 2018 (vyjma července a srpna), v říjnu 2018 ukončení kurzu (předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Termíny kurzu: 12. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018, 8. 2. 2018, 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 17. 5. 2018, 14. 6. 2018, 13. 9. 2018, ukončení kurzu (předání osvědčení) – 11. 10. 2018

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138

Cena kurzu s DPH (21%): 29.040,- Kč   

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Kontaktní osoby:

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420221619607, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz

PhDr. Michal Šerák, Ph.D., tel: +420221619608, e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

Přihláška: zde

Podepsaný formulář přihlášky lze zaslat

- emailem (scan) na adresu: olga.behounkova@ff.cuni.cz

- poštou na adresu:

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

Katedra andragogiky a personálního řízení

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Požadovanou součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu – lze ji zaslat poštou na výše uvedenou adresu.

 

MEDAILONKY LEKTORŮ

doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 

Psycholog a matematik, majitel konzultační společnosti QED GROUP a.s. Autor řady psychologických metod (například sociomapování, 4Elements Inventory apod.). Přes dvacet let působí na Katedře psychologie FF UK, kromě jiného vyučuje metodologii psychologie, psychologii osobnosti a manažerskou psychologii. V praxi se věnuje koučování jednotlivců i týmů, krizové intervenci, psychologii vyjednávání a komunikaci, leadershipu, emoční inteligenci, kreativitě, stress managementu, „měkkým“ dovednostem, psychologickému výzkumu.

PhDr. Kateřina Bernardová 

Psycholog, lektor a Chief Research Officer ve společnosti QED GROUP a.s. V období 1999–2015 byla ve služebním poměru vojáka z povolání v Centru sociálních studií náčelníka Generálního štábu Armády České republiky (AČR) jako terénní psycholog, výzkumný a vývojový pracovník a lektor, později byla náčelníkem a psychologem metodicky řídícím Psychologickou službu AČR. Od roku 2010 byla vedoucí Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů Sekce státního tajemníka na Ministerstvu obrany ČR. V současnosti se věnuje expertní a konzultační činnosti v oblasti řízení a vedení lidí, sociálnímu výzkumu formou ad hoc analýz a dlouhodobých komparativních studií, sociodiagnostice metodou sociomapování, dále leadershipu, koučování týmů a jednotlivců, realizaci workshopů k rozvoji skupin a týmů, tréninkům měkkých dovedností, psychologickému a psychosociálnímu poradenství, krizové intervenci a psychologické asistenci při překonávání traumatických životních zkušeností a zvládání náročných situací.

Ing. Jarmila Brixová  

HR ředitelka ve společnosti Zátiší Catering Group. Pracovní zkušenosti získala ve společnostech Synergie, vládní agentuře CzechInvest, deset let řídila projekty v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte, působila jako partner v poradenské a vzdělávací agentuře Prothea. Zároveň se dlouhodobě věnuje spolupráci s neziskovou společností Aperio, kde vede semináře a koučuje sólo rodiče. Rovněž je zapojena do mentoringového projektu Equilibrium organizovaného Britskou obchodní komorou.

Ing. Ivana Cvejnová

Head of HR Česká Republika a Slovensko Marks and Spencer. V průběhu své kariéry pracovala v malých firmách i ve velkých společnostech, věnovala se různým oblastem HR. V posledním období se věnuje zejména programům zaměřeným na talenty, rozvoji jednotlivců i týmů, rovněž spokojenosti zaměstnanců a vyváženému osobnímu a pracovnímu životu.

Tomáš Ervín Dombrovský

Vede oddělení analýz, komunikace a vztahů ve společnosti LMC (portály Jobs.cz, Prace.cz, Seduo.cz a další online služby). Věnuje se rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce, sleduje smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci v organizacích. Přednáší odborníkům v oblasti HR, vedení firem i širší veřejnosti. Věnuje se rozvněž rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících obchodní činnost LMC.

Dana Fajmonova

Mgr. Dana Fajmonová, MBA

Head of People Development & Engagement / Head of Internal Communication ve společnosti Raiffeisenbank a.s. V oblasti rozvoje lidí působí více než 15 let. Jako konzultantka ve společnosti QED Group vedla tréninky, realizovala AC a DC, pracovala s psychodiagnostikou, designovala komplexní rozvojové programy a  intenzivně se věnovala koučování. Jako Head of Leadership & Development pracovala ve společnosti Siemens. Externě vyučuje na Katedře andragogiky a personálního řízení na FF UK.

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 

Vedoucí katedry managementu VŠE. Založil rozvojové terapeutické centrum Popoli, v rámci firmy Prothea Advisory se věnuje poradenské činnosti v oblasti HR a managementu. Pracuje více než patnáct let jako HR profesionál, zaměřuje se na rozvojové programy pro HR profesionály, inspirativní workshopy pro management a skupinové facilitace, v oblasti koučinku se specializuje na oblast firemní a osobní transformace.

 

PhDr. František Hroník  

Klinický psycholog s psychoterapeutickým výcvikem, ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Motiv P. Jako jeden z prvních se v českém a slovenském prostředí začal věnovat uplatnění kognitivně behaviorální psychologie v podnikatelském prostředí, je průkopníkem online psychodiagnostiky. Patří k předním odborníkům v oblasti psychologie práce. Je odborným supervizorem poradenských projektů v oblasti hodnocení, tvorby kompetenčních modelů, manažerských auditů, koncepce výběru a rozvoje zaměstnanců. Působí také jako kouč manažerů.  

Ing. Roman Chudoba, MSc.

Koučující mentor, facilitátor a lektor v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků a organizací v soukromém sektoru. Přes dvacet let své praxe působí v oborech finančnictví, informačních technologií, systémové integrace, automobilového průmyslu a energetiky. Majitel poradenské společnosti team.cz, s.r.o. Vystudoval ekonomiku a řízení staveb na ČVUT v Praze, je absolventem postgraduálního studia MSc., Coaching and Mentoring na Sheffield Hallam University. Je akreditovaným koučem EMCC EIA Senior Practitioner. 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Psycholog s ekonomickým vzděláním. Je zástupkyní vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie, FPH, VŠE v Praze, Associate consultant ve společnosti QED GROUP a.s., ve které se věnuje především individuálnímu koučování manažerů a talentů. Má zkušenosti s přípravou a realizací programů rozvoje manažerských dovedností, s konzultacemi k výsledkům psychodiagnostických testů a zpráv z 360° zpětné vazby, s rozvojovým a kariérovým poradenstvím.

Ing. Milan Jasný

Generální ředitel společnosti LMC, jejímž vlastníkem je mediální skupina Alma Media se sídlem ve finských Helsinkách. Postupně působil na několika pozicích převážně obchodního charakteru. LMC provozuje dva přední pracovní portály v České republice (Jobs.cz a Prace.cz) a jeden na Slovensku (Topjobs.sk). Společnost rovněž vyvíjí a poskytuje řešení pro správu náboru a rozvoj talentů LMC G2 a další služby i odborné poradenství v oblasti HR.

Ing. Josef "José" Kadlec

Patří mezi první LinkedIn Headhuntery v Evropě, kteří rozpoznali skrytou sílu tzv. pasivních talentů. Je první LinkedIn Certified Professional – Recruiter v regionu střední a východní Evropy. Je spoluzakladatelem agentury GoodCall a vzdělávací instituce Recruitment Academy. Usiluje o změnu pracovního trhu ve prospěch kandidátů a společností, a to aplikováním analytických postupů a IT dovedností v recruitmentu, hledá nová inovativní řešení problémů.

Ing. Vladimír Kovář

Zakladatel a CEO společnosti Unicorn, která je v současné době jednou z nejuznávanějších společností v oblasti informačních systémů. Přednáší na vysokých školách informatiku a management. Věnuje se celé řadě charitativních projektů. V jeho firmách pracuje přes tisíc zaměstnanců. Obdržel prestižní titul Podnikatel roku 2008 ČR. Založil a vlastní univerzitu, cestovní kanceláře, telefonního operátora, jachtařské školy a řadu dalších společností.

RNDr. Jakub Macura

Brand Ambassador ve společnosti LMC (Jobs.cz, Prace.cz, Seduo.cz ad.), zajišťuje employer brand, spolupráci s odbornými komunitami a talent sourcing. Aktuálně pracuje rovněž například na novém trainee programu a konceptu spolupráce s bývalými zaměstnanci firmy. Do LMC přišel se zkušenostmi s přípravou a realizací marketingových strategií z komunikačních agentur.

Ing. Matěj Mareš

Více než čtyři roky působil jako konzultant v oblasti odměňování zaměstnanců v poradenské společnosti HayGroup (nyní KornFerry HayGroup) a podílel se na největších průzkumech odměňování v České republice. Již třetí rok působí jako HR Analytik odměňování pro Evropu, se zaměřením na region střední a východní Evropy ve společnosti Unilever. Oblast odměňování propojuje s ostatními oblastmi HR, například s motivací, angažovaností či s leadershipem.

Mgr. Veronika Motlová    

V oblasti HR působí dvacet let, od roku 2011 jako kariérová poradkyně. Při své práci využívá své zkušenosti z firem Deloitte (včetně roční stáže v Kanadě) a AXA Česká republika a Slovensko, kde působila jako vedoucí personálního úseku. Od roku 2015 spolupracuje s VŠE v Praze, kde působí jako vyučující předmětu "Rozvoj profesní kariéry" a jako kariérová poradkyně v rámci Rozvojového a poradenského centra. Dále spolupracuje se společností ADP v oblasti talent acquisition, employer brandingu a HR marketingu.

Mgr. Michal Osuský, MBA

Věnuje se již přes deset let inovacím v oblastech řízení lidských zdrojů, datové analytiky a rozhodování lidí. Aktuálně pracuje ve společnosti Creative Dock na definování a zhmotnění modelů budoucnosti práce. V minulosti se zabýval tvorbou Big Data algoritmů předpovídajících chování lidí, map ukazujících skrytou strukturu týmu nebo marketingovými nástroji umožňujícími měřit emoce spotřebitelů.

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Partnerka a spolumajitelka advokátní kanceláře Randl Partners, která se specializuje zejména na pracovní právo a personalistiku, je aktivní v legislativním procesu jako členka Komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci, v rámci EU je členkou expertního panelu ECE Labour Law Experts. Českou republiku zastupuje v European Lawyer Association. V roce 2007 získala ocenění „Právník roku“, v roce 2016 ji časopis Forbes označil jako jednu z 50 nejvlivnějších českých žen.

Jiřina Sněhotová

Mgr. Jiřina Sněhotová

Personální psychologii a vzdělávání druhých se profesně a akademicky věnuje již 15 let. Zkušenosti získala v několika českých i zahraničních konzultantských společnostech zabývajících se náborem, hodnocením a vzděláváním lidí. Působila také jako vedoucí personálního oddělení holdingové společnosti. Má zkušenosti s řízením komplexních rozvojových a výběrových projektů v rámci velkých organizací i středních a menších podniků. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a vzdělávacími institucemi. Vytvářela a spolupodílela se na vývoji několika standardizovaných psychologických metod. Je studentkou doktorského studijního programu psychologie práce a organizace.