Filozofická Fakulta

Publikace

Vybrané publikace interních pracovníků Katedry andragogiky a personálního řízení

 

FRIČ, Pavol (ed.). Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-243-2 (v tisku).

FRIČ, Pavol a Martin VÁVRA. Czech Civil Sector Face-to-Face with Freelance Activism. The International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 36: 11/12, 2016, p. 774–791. ISSN: 0144-333X.

FRIČ, Pavol. Residual and Emancipatory Value of Volunteering in the Czech Society. In:  FREISE, Mattias a Thorsten HALLMANN (eds.). Modernizing Democracy: Associations and Associating in the 21st Century. Springer Science+Business Media, New York, 2014, p. 133–144. ISBN 978-1-4939-0485-3.

FRIČ, Pavol. Dobrovolnické aktivity seniorů: Organizační socializace a profesionalizace před a po roce 1989. In: ŠERÁK, Michal, Katarzyna WALOTEK-SCIANSKA, Michal SZYSZKA a Lukasz TOMCZYK. Starzenie sie i starosc w dynamicznie zmieniajacym sie swiecie Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. Sosnowiec, Praha: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013 Czesko-Polsko-Slowackie studia z zakrescu andragogiki i gerontologii spolecznej, s. 169–181. ISBN 978-83-61991-19-9.

FRIČ, Pavol a Martin VÁVRA. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes, 2012. ISBN 978-80-903696-9-6.

 

KOCIANOVÁ, Renata. Intergenerational Knowledge Sharing in an Organization. In:  ZÁŠKODNÁ, Helena (ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015, p. 75–92. ISBN 978-80-81-004-7.

KOCIANOVÁ, Renata. Psychologické a personální aspekty age managementu – řízení věkové struktury pracovníků. In: RYMEŠ, Milan a Ilona GILLERNOVÁ. (eds.). Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015, s. 146–155. ISBN 978-80-7378-309-9.

KOCIANOVÁ, Renata et al. Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-504-9.

KOCIANOVÁ, Renata. Psychologické a personální aspekty diskriminace pracovníků z hlediska věku. In: WALOTEK-ŚCIAŃSKA, Katarzyna, Michal ŠERÁK, Michał SZYSKA, Łukasz TOMCZYK. Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie – Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. Sosnowiec, Praha: Ofycina Wydawnicza „Humanitas“, 2013, s. 147–159. ISBN 978-83-61991-19-9.

KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

 

KOPECKÝ, Martin. Hledání já prostřednictvím vzdělávání a učení se v hypermoderní době. In: GIGALOVÁ, Veronika a kol. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 30–39. ISBN 978-80-244-4809-1.

KOPECKÝ, Martin. Transnationalization of Czech Adult Education Policy as Glocalization of the World and European Policy Mainstream(s). European Education, 2014–15, Vol. 46/4, s. 1–16. ISSN 1056-4934 (print), 1944-7086 (online).

KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.

KOPECKÝ, Martin. Vědění a učení v globalizaci a jejich místo ve vzdělávací politice mezinárodních organizací. In: KOPECKÝ, Martin a kol. Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. 88–101. ISBN 978-80-7308-474-5.

KOPECKÝ, Martin. (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců. Studia paedagogika.ročník 17 (2012), č. 1, s. 149–161. ISSN 1803-7437.

 

KUCHAŘ, Pavel a Ladislav VASKA (eds.). Regional aspects of unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně University, 2013. ISBN 978-80-7414-674-9.

KUCHAŘ, Pavel. Corporate Culture of Czech a Slovak Firms: Compared to Firms of Other Surveyed Countries. In: Akihiro ISHIKAWA, Masamichi SASAKI, Toshimasa SHIRAISHI a Nikolay DRYAKHLOV (eds.). Corporate Culture in Globalisation. Tokyo: Chuo University Press, 2012, s. 165–177. ISBN 978-4-8057-1326-6.

KUCHAŘ, Pavel. Vývoj regionálního trhu práce v Ústeckém kraji. In: Jaroslav KOUTSKÝ a kol. Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-537-7.

KUCHAŘ, Pavel. Proměny společnosti a individuálních hodnot. In: Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Luboš SMRČKA a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 98–107. ISBN 978-80-7400-008-9.

KUCHAŘ, Pavel a Petr BALEK. Integrace cizinců: Případ Ústeckého kraje. Ústí n. L.: UJEP, 2011. ISBN 978-80-7414-435-6.

 

DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-694-7.

KOPECKÝ, Martin a Michal ŠERÁK. Adult Education and Learning Policy in the Czech Republic after 1993: Discontinuous and Paradoxical Development between Vocationalism and Europeanization. In: MILANA, Marcella a Tom NESBIT (eds.). Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy. Palgrave Macmillan. 2015, p. 29–43. ISBN 978-1-137-38824-7.

KRYSTOŇ, Miroslav, Michal ŠERÁK a Lukasz TOMCZYK. Nové trendy ve vzdělávání seniorů – Nowe trendy w edukacji seniorów. Banská Bystrica, Praha, Kraków: AIVD ČR, 2014. ISBN 978-80-904531-8-0.

WALOTEK-ŚCIAŃSKA, Katarzyna, Michal ŠERÁK, Michał SZYSKA a Łukasz TOMCZYK. Starzenie sie i starość w dynamicznie szmieniajacym sie świecie. Sosnowiec. Praha: Ofyciny Wydawnicza „Humanitas“, 2013. ISBN 978-83-61991-19-9.

ŠERÁK, Michal a kol. Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha: AIVD ČR, 2012. ISBN 978-80-904531-3-5.

 

BABÁL, Michal, Marián LEZO a Tibor VOJTKO. Dejiny starostlivosti o sluchovo a zrakovo pstihnutých na Slovensku do roku 1939. Bratislava: PdF UK v Bratislave, 2014. ISBN: 978-80-89726-19-6.

VOJTKO, Tibor. Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN: 978-80-7435-179-2.

VOJTKO, Tibor. „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb  úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze-Troji (1925–1930). Lidé města / Urban People, 2011, roč. 13, č. 3, s. 443–465. ISSN 1212-8112.

 

ZÁŠKODNÁ, Helena (ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-81-004-7.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-03-3.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders. 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM-SERM 2013/2014). Publishing House Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-01-9.

ZÁŠKODNÁ, Helena. Motivace k dobrovolnictví. In: Ján KALISKÝ (ed.). Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Bánska Bystrica: PdF UMB, 2013, s. 81–87. ISBN 978-80-557-0538-5.

MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7464-462-7.