Filozofická Fakulta

Druhy studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody odborné práce; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia je tři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Bakalářské studium připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro výkon koncepčních, řídících a organizátorských činností ve všech oblastech oboru. Bakalářský program je koncipován jako jednooborové studium, které je na katedře realizováno ve formě prezenční (dříve nazývané denní studium) a ve formě kombinované (dříve tzv. dálkové studium). Kombinované studium je forma studia určená především studentům, kteří studují při zaměstnání. Studenti kombinovaného studia mají stejná práva i povinnosti jako studenti prezenčního studia a srovnatelný studijní plán.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k samostatné odborné činnosti. Magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program, standardní doba studia je dva roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá akademický titul „magistr“ (Mgr.).

Magisterské studium připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky na střední a vyšší úrovni řízení pro výkon koncepčních, řídících, metodických a organizátorských činností ve všech oblastech oboru, kteří jsou současně schopni tyto činnosti samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit.

Magisterský program je koncipován jako jednooborové studium, které je na katedře realizováno pouze v prezenční formě.

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

 

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je tři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje a k samostatné teoretické a tvůrčí publikační činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolvent získá akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

Doktorské studium připravuje vysokoškolsky vysoce kvalifikované odborníky, kteří kromě samostatného plánování, řízení, realizace a hodnocení různorodých činností ve všech oblastech oboru jsou dále schopni samostatně a tvůrčím způsobem zvládat a koncepčně řešit odborné a teoretické problémy a přispívat k rozvoji výzkumu v různých oblastech oboru.