Filozofická Fakulta

Charakteristika oboru

 

Předmět oboru se dotýká jednoho z nejvýznamnějších segmentů celospolečenského rozvoje – oblasti péče o lidské zdroje a problematiky jejich řízení a vzdělávání. Pro studijní obor je charakteristické, že relevantní aspekty těchto procesů pojímá nikoli úzce utilitárně, ale naopak v širším humanitním konceptu a kontextu, neboť je pěstován na univerzitě s tradiční humanitní orientací, nadto na fakultě filozofické. Obor je tak koncipován v souladu s posláním studia na Filozofické fakultě UK v Praze a taktéž se zaměřením studijního programu (Pedagogika), zároveň je však kladen důraz na uplatnitelnost absolventů a na požadavky praxe.

Obor je koncipován v souladu s hospodářskou, sociální a vzdělávací politikou EU sledující komplexní rozvoj občanů. Studijní programy jsou orientovány na vzdělávání a učení se dospělých, řízení lidských zdrojů a na poradenskou činnost ve všech oblastech oboru včetně poradenství pro vzdělávací a sociální politiku.

 

Bakalářský studijní obor

 

Cílem bakalářského studijního oboru není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i profesní kompetence, tj. studentům nabízí nejen dosažení prvního stupně akademického vzdělání, ale i rozvoj předpokladů pro výkon profesí v rámci oboru.

Studijní obor má multidisciplinární charakter, v rámci přednášek, seminářů a cvičení (včetně krátkodobé odborné praxe) umožňuje získat odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů (zejména pedagogika, andragogika, psychologie, sociální psychologie, sociologie, ekonomie, filozofie, právo ad.). Odborné znalosti jsou orientovány např. na didaktiku dospělých, na profesní a zájmové vzdělávání dospělých, na personální řízení a personální činnosti, na metody personální práce a na metody sociálních výzkumů.

  

Navazující magisterský studijní obor

 

Navazující magisterský studijní obor má též multidisciplinární charakter. Teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů získané v předchozím bakalářském studiu rozvíjí a prohlubuje formou přednášek, seminářů a cvičení a v souladu se stavem soudobého vědeckého poznání je rozšiřuje o další informace a poznatky.

Na rozdíl od bakalářského studia umožňuje navazující magisterský obor odbornou orientaci a specializaci studenta na základě jím sestavené kombinace povinně volitelných a volitelných předmětů. Studijní program tak nabízí profilaci na profesní vzdělávání, zájmové a občanské vzdělávání, andragogickou didaktiku nebo na personální řízení.