Filozofická Fakulta

Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studia

 

Absolvent získá teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů, zejména z pedagogiky, andragogiky, sociologie, psychologie, ekonomie, práva ad. Osvojí si odborné znalosti z didaktiky dospělých, gerontagogiky, personálního řízení, personálních činností, metod personální práce a metod sociálních výzkumů, dále poznatky o řízení a rozvoji pracovníků v sociálních službách, o neziskovém sektoru a profesionalizaci jeho služeb, z oblasti profesního vzdělávání dospělých, řízení projektů a informačních technologií ve vzdělávání dospělých ad. Na základě multidisciplinární přípravy bude absolvent vybaven vysokou mírou adaptability pro různorodá povolání v heterogenním prostředí.


 

Profil absolventa navazujícího magisterského studia

 

Absolvent získá teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů, zejména z pedagogiky, andragogiky, sociologie, psychologie, ekonomie, práva ad., které v souladu se stavem soudobého vědeckého poznání rozvíjejí poznatky z předešlého bakalářského studia. Výběr kombinace povinně volitelných a volitelných předmětů nabízených studijním plánem absolventovi umožňuje profilovat své odborné zaměření na profesní vzdělávání dospělých, zájmové a občanské vzdělávání nebo na oblast personálního řízení.